Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn và dịch vụ Khoa học – Công nghệ:
Hợp tác khoa học - công nghệ và đào tạo
Tham mưu cho Nhà nước về chiến lược, chính sách năng lượng quốc gia, chính sách phát triển ngành Năng lượng/ Điện lực.

  • Green Energy

  • Clean Energy