Năm 2005

Đề tài: Hợp tác với Cu Ba về Khí sinh học. Mã số: I117. Chủ nhiệm: KS. Đoàn Thị Hải.
Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý nhằm xây dựng các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo. Mã số: I116. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Đức Cường.
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng mô hình sử dụng NL mặt trời nhằm thay thế một phần NL trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Mã số: I115. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Văn An.
Đề tài: Thực hiện thí điểm kiểm toán môi trưường nhà máy điện Phả Lại 1. Mã số: I112. Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Thị Thu Huyền.
Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá tình trạng phát thải khí có hại từ các lò hơi và lò gia nhiệt trong một số ngành công nghiệp Việt Nam. Mã số: I111. Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Kim Chúc.
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử máy phát điện đa cực có công suất  5 kW, sử dụng cho động cơ gió. Mã số: I110. Chủ nhiệm: KS. Phạm Hồng Vân.
Đề tài: Nghiên cứu hiệu quả nâng cao giới hạn truyền tin theo điều kiện ổn định tĩnh của HTĐ 500kV Việt Nam bằng các thiết bị làm linh hoạt hệ thống tĩnh điện xoay chiều (FACTS). Mã số: I109. Chủ nhiệm: ThS. Trần Mạnh Hùng.
Đề tài: Đánh giá hiện trạng xây dựng, định hướng phát triển lưới điện trung áp Việt Nam, những giải pháp và lộ trình giảm thiểu số cấp điện áp của lưới trung áp (chia làm 2 giai đoạn thực hiện trong 2 năm). - Giai đoạn1: Miền Bắc và Tây Nguyên.- Giai đoạn 2: Miền Nam và miền Trung. Mã số: I108. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Đức Hạnh.
Đề tài: Nghiên cứu  mô hình thuỷ lực xói lở nền đá hạ lưu công trình tràn dưới tác dụng của dòng phun. Mã số: I107. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Danh Oanh.
Đề tài: Nghiên cứu Xây dựng nguyên tắc lựa chọn cách điện đường dây trên không (ĐDK) cho các vùng nhiễm bẩn công nghiệp.(Giai đoạn 2). Mã số: I106. Chủ nhiệm: KS. Trần Văn Áp.

  • Green Energy

  • Clean Energy