Năm 2009

Đề tài: Đánh giá hiệu quả và tiềm năng TKNL từ các đề án đã triển khai của chương trình MTQG về sử dụng NLTK và HQ. Mã số: I165. Chủ nhiệm: ThS. Trần Mạnh Hùng.
Đề tài: Khảo sát thực trạng tiêu thụ và quản lý năng lượng các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Mã số: I164. Chủ nhiệm: ThS. Trần Mạnh Hùng.
Đề tài: Nghiên cứu, điều tra - khảo sát đề xuất định mức sử dụng năng lượng cho các ngành Công nghiệp lựa chọn. Mã số: I162. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Đức Cường.
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng than cám chất lượng thấp trộn với than ngoại nhập của các nước trong khu vực cho các lò hơi nhà máy nhiệt điện Việt Nam. Mã số: I161. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Tuấn Nghiêm.
Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng và các giải pháp khai thác hiệu quả nguồn thủy điện nhỏ có công suất N=1 - 30MW. Mã số:  I160. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Danh Oanh.
Đề tài: Khảo sát, đánh giá và xây dựng phần mềm quản lý các dự án đã và đang triển khai về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Mã số: I159. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Mạnh Hùng.
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng một số quy trình thử nghiệm phục vụ khai thác phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về điện cao áp. Mã số: I158. Chủ nhiệm: TSKH Trần Kỳ Phúc.
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường khí hậu nhiệt đới lên đặc tính điện môi của vật liệu composite dùng trong các thiệt bị điện cao áp (GĐ2). Mã số: I157. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Kiên.
Đề tài: Xác định giá chuyển tải điện và các phương thức chống tắc nghẽn trong điều kiện liên kết thị trường điện. Mã số: I156. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Anh Tuấn.
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng khí sinh học phục vụ chế biến chè xanh ở quy mô gia đình. Mã số: I155.Chủ nhiệm: ThS. Hồ Thị Lan Hương.

  • Green Energy

  • Clean Energy