Văn bản pháp luật

 Tên văn bảnNgày ban hành
Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 25/01/2013
Luật số: 27/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng 25/01/2013
Luật số: 24/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực 25/01/2013
Luật Tố cáo 05/11/2012
Luật Khiếu nại 05/11/2012
Luật Thanh tra 05/11/2012
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng 05/11/2012
Luật Phòng, chống tham nhũng 05/11/2012
Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015. 04/10/2012
Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. 04/10/2012
Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về "Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng" giai đoạn 2011 - 2012. 04/10/2012
Quy định Giám sát thị trường phát điện cạnh tranh. 24/07/2012
Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước. 19/07/2012
Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TƯ ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. 03/07/2012
hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới. 25/06/2012
Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam. 25/06/2012
Điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường. 07/05/2012
Giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ chế thị trường. 07/05/2012
biểu giá bán lẻ điện. 07/05/2012
Quy định biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải. 15/03/2012
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện. 06/03/2012
Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. 28/02/2012
quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện. 28/02/2012
thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 27/02/2012
phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030. 27/02/2012
Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 27/02/2012
Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 15/01/2012
quy định phương pháp xác định giá phát điện; trình tự thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện. 20/12/2010
quy định hệ thống điện phân phối. 05/08/2010
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về Nhà máy điện hạt nhân. 30/06/2010
  • Green Energy

  • Clean Energy