Hồ sơ năng lực

Cơ sở pháp lý (19/01/2010)
 Năng lược tổ chức hoạt động xây dựng của Viện: http://nangluchdxd.xaydung.gov.vn/
Hợp tác khoa học - công nghệ và đào tạo
Tư vấn và dịch vụ Khoa học – Công nghệ:
Các công trình tư vấn nhiệt điện và điện hạt nhân (10 năm gần đây)
Các đề án Thủy điện và Năng lượng tái tạo (10 năm gần đây)
Các đề án thiết kế đường dây và trạm biến áp (10 năm gần đây)
Các đề án thiết kế đường dây và trạm biến áp (10 năm gần đây)
I. Các công trình TV thiết kế 
  • Green Energy

  • Clean Energy